Nieuws

 • Bestuursverkiezing

  Bestuursverkiezing

  Zoals besloten in de ledenvergadering van 15 mei 2024 dient men bij interesse voor deze functie een motivatiebrief te schrijven, met een onderbouwing waarom men deze functie ambieert.
  Deze brief / mail dient te worden verstuurd voor 1 oktober 2024 naar secretaris@dediensthond.nl
   
  Er is 1 nieuwe vacature voor een bestuursfunctie. Inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de motivatiebrief.
  Gegadigden worden in kennis gesteld dat ze in de race zitten voor een bestuursfunctie. 
  Gegadigden worden daarna voorgesteld op de website van de NBvdD.
   
  Er zal dan een stemming worden gehouden onder de leden die willen stemmen. 
  Stem wordt uitgebracht via mail naar secretaris@dediensthond.nl .
  De kandidaat met de meeste stemmen treedt dan toe tot het bestuur.
   
  Naast de nieuwe vacature zijn ook twee bestuursleden aftredend / herkiesbaar:
  Dhr. Guus Streng en Dhr. Felix Quaedackers.
  Ook voor deze herkiezing dient u uw stem uit te brengen via mail naar secretaris@dediensthond.nl
   
  Technische Commissie: 
  Er is ook 1 vacature binnen de Technische Commissie.
  De procedure voor deze functie wordt op een andere wijze uitgevoerd dan bij de bestuursverkiezing.
   
  Gegadigde die zich hiervoor aanmelden via mail naar secretaris@dediensthond.nl dienen duidelijk te vermelden dat het om de TC vacature gaat.
  Daarna wordt een gegadigde op voordracht van het bestuur gevraagd om zitting te nemen in de TC.

 • Notulen ledenvergadering 15 mei 2024

  Notulen ledenvergadering 15 mei 2024

  Notulen Ledenvergadering 15.05.2024 13.00 uur te Harderwijk.

  Aanwezig: Van der Ley, Streng, Stoffer, Quaedackers. Afwezig Kampjes met kennisgeving.
  Leden: Aanwezig 13 leden. Afwezig met kennisgeving: De Groot.

  Lees meer
 • Zomerstop

  Zomerstop

  Van 15 juli tot en met 25 augustus zullen er geen keuringen worden gehouden in verband met de zomerstop.


 • Kampioenswedstrijd 2024

  Kampioenswedstrijd 2024

  De kampioenswedstrijd zal in 2024 plaatsvinden op vrijdag 20 september.

 • Ledenvergadering 2024

  Ledenvergadering 2024

  De datum van de ledenvergadering van dit jaar is bekend.

  Deze zal worden gehouden op 15 mei en begint om 13 uur.

  Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.

  De agenda:
   

  1. Opening door de Voorzitter
  2. Notulen vergadering 2023
  3. Verslag kascommissie
  4. Bestuur: Afredend zijn: Streng, Quaedackers en Zwart. Streng en Quaedackers zijn herkiesbaar. Dhr. Zwart is vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu weer uit een oneven aantal.
  5. Voorzitter spreekt over de situatie met betrekking tot de Surveillancehond explosieven en de keuringen daarvan.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Meer nieuws

Agenda

Adverteren

Wilt u ook ook adverteren op onze website. Klik dan hier om u aan te melden.