Agenda Ledenvergadering woensdag 15 mei

- Opening door Voorzitter
- Notulen vorige vergadering.
- Verslag van de kascontrole door dhr. L. Roosjen.
- Bestuursverkiezingen. Aftredend zijn: dhr. Van der Leij, dhr. Stoffer en dhr. Kampjes. Allen stellen zich herkiesbaar.
- Rondvraag.
- Sluiting.

Eventuele bestuurskandidaten kunnen zich nog vóór woensdag 8 mei 2019, per mail aanmelden bij de secretaris.

Aanvang: 13 uur
Adres: Plaggenweg 2, Harderwijk.


Geplaatst op: 01-05-2019