Notulen ledenvergadering 15 mei 2024

Notulen Ledenvergadering 15.05.2024 13.00 uur te Harderwijk.

Aanwezig: Van der Ley, Streng, Stoffer, Quaedackers. Afwezig Kampjes met kennisgeving.
Leden: Aanwezig 13 leden. Afwezig met kennisgeving: De Groot.


Opening door de voorzitter,
Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen.

Kascontrolecommissie: Van Lent en Petersen hebben de kas gecontroleerd en geven aan geen bijzonderheden te hebben geconstateerd. M. Bal en R. van de Bogaard geven zich op voor controle in 2025.

Bestuursverkiezingen: Er zijn twee leden die een bestuursfunctie ambiëren. Er is 1 vacature. De voorzitter vraagt hen naar de motivaties om bestuurslid te worden.
Als argumenten worden genoemd: Verjongen van het bestuur, Nieuwe oefeningen/reglementen. Praktijkoefeningen in het examen, alle keurmeesters hetzelfde gedrag laten vertonen e.d. Na een voorstel van het lid Zwart wordt het openstellen van de bestuursfunctie doorgeschoven naar oktober, mogelijk door een stemming, mede omdat:
Streng zegt dat de Bond een certificerende instantie is en dat de reglementen niet zomaar gewijzigd kunnen worden, dat praktijkoefeningen niet in het examen kunnen en dat het meeste wat de beveiliger in de praktijk met de hond mag, in het examen is verwerkt. Keuren is mensenwerk en men zal altijd afhankelijk blijven van de inzichten van de keurmeesters.. Onlangs is er nog een keurmeestersvergadering geweest, waar de meeste punten nog besproken zijn en men heeft gesproken over eenheid in het keuren. Er zijn onlangs geen klachten over keurmeesters of incidenten op keuringen bij het klachtenbureau binnen gekomen.

Van der ley geeft uitleg over de situatie met de surveillancehond explosieven en het verloop in de toekomst.

Weer komen er vragen over praktijkwerk, gedrag van de hond bij hoge agressie e.d. Streng benadrukt nogmaals dat ieder hier zelf op dient te trainen en dat de Bond een certificerende instantie is.

Lid Messchaert vraagt was er is aangepast in het nieuwe boekje van het keuringsreglement. Streng deelt mede dat bij het los voorbrengen 1 punt per oefening wordt afgetrokken voor de wijze van voorbrengen. Dit werd wel gehanteerd, maar stond niet duidelijk omschreven.

Stoffer bedankt het lid Zwart voor zijn inzet bij het bestuur.

Einde vergadering.


Geplaatst op: 09-07-2024