Notulen ledenvergadering 10 mei 2023

Notulen Ledenvergadering 10.5.2023 13.00 uur te Harderwijk.

Aanwezige bestuursleden: Van der Ley, Streng, Stoffer, Zwart en Quaedackers. Afwezig met kennisgeving: Kampjes.

Aanwezige Leden: M. Bal, C. van Tatenhove, S. Messchaert, R. Poppelaars, H. Petersen, M. van Lent, Y. Theunissen, T. van Kooten, M. Belg, S. Sardiijn en V. Hanekamp.


De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Notulen vorige vergadering. Geen bijzonderheden en goedgekeurd. Een vraag erover: Wanneer komen de keurmeesters die gaan keuren op de site? Als alle gegevens van de deelnemende leden en de honden zijn gecontroleerd en de betalingen binnen zijn.

Kascontrole: Van Lent en Petersen hebben de verenigingskas gecontroleerd en alles in orde bevonden. Zij boden aan, daar alles via de bank loopt, om volgend jaar ook te controleren. Volgend jaar zullen nieuwe controleurs voor boekjaar 2023 worden aangewezen.

Rondvraag: Vraag over het verschil van inzicht tijdens het keuren. Streng zegt dat deze casus ook hedenmorgen in het bestuur is besproken en dat er een dag voor alle keurmeesters zal volgen, waarna dit euvel hopelijk opgelost zal zijn.

Vraag of adspirant keurmeesters ook volledig mogen worden ingezet. Dat mag niet. Zij mogen alleen meekeuren, zonder zeggenschap. (Streng Tevens dient overleg tussen de keurmeesters, na afloop van de keuring, niet op het veld te geschieden, maar in besloten kring/situatie.
De beoordeling van de punten is niet bij elke keurmeester hetzelfde. Daarvoor binnenkort de keurmeestersdag.

Er wordt een vraag gesteld over het omspringen bij de pion tijdens het volgen, waarna een discussie volgt. Blijkt dat 1 woord op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Dit zal in het programma worden gewijzigd. (Aktie Streng)

Vraag is: Hoe vaak mag een combinatie op keuring. Zo vaak als zij dat willen. Tevens wordt gevraagd of het niet mogelijk is kandidaten tijdens hun werk te toetsen. Dit is praktisch niet mogelijk en formeel niet toegestaan.

Er zijn vragen over uitlatingen van een ads. Keurmeester. Het bestuur vindt dat men daar klacht over mag/moet doen, waarna de zaak zal worden opgepakt.

Mag een keurmeester de oefening op een andere plaats beoordelen c.q. een andere plaats aanwijzen? Ja dat mag indien de omstandigheden ter plaatse daartoe noodzaken.

Mag een oude hond met kale plekken op keuring? Als de hond ter beoordeling van de keurmeesters de keuring kan afleggen en de kale plekken niet door en voor andere honden besmettelijk zijn, kan dit. De keurmeesters zijn geen dierenarts en beslissen naar aanleiding van eigen inzicht.

Moet men in uniform op keuring. Het is de bedoeling dat men op keuring gaat in het uniform van het bedrijf, waarvan men de grijze werkpas heeft.

Op welk punt komt de helper uit bij de overval. Op teken van de keurmeester. De afstand zal nog worden besproken in het keurmeesters-overleg. Er zijn vragen over vermeldingen op de web-site. Dit wordt ter plaatse besproken en opgelost. Iemand staat niet bij de geslaagden en een ander heeft niet het juiste aantal punten. Dit wordt door Streng nagekeken en eventueel gecorrigeerd.


Geplaatst op: 15-05-2023