Agenda Ledenvergadering Woensdag 18 mei 2022

- Opening door de Voorzitter.

- Notulen vorige vergadering.

- Verslag van de kascontrolecommissie door C. de Groot.

- Bestuursverkiezingen: Aftredend zijn G. Streng, J. Zwart en F. Quaedackers.
Allen stellen zich herkiesbaar. Niemand heeft zich binnen de gestelde termijn aangemeld om bestuurslid te willen worden.

- Rondvraag

- Sluiting.

De ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 mei en begint om 13 uur.

Net als voorafgaande jaren zal deze gehouden worden op de volgende locatie: DHV de Herderewich, Plaggenweg 1, 3847 LV, te Harderwijk.


 


Geplaatst op: 16-05-2022